HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG
28/03/2021 04:52
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Hơn 300 cán bộ viên chức, người lao động trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh là một điểm cầu đảng ủy trực thuộc của tỉnh Nghệ An tham gia học tập trực tuyến Nghị quyết.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh có TS. Thái Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Phạm Hữu Truyền – Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, viên chức,   người lao động trong toàn trường.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, TS. Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh “Ngay sau Hội nghị này, yêu cầu từng cấp ủy, chi bộ, đơn vị chuyên môn khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ; trong đó lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách kịp thời và quyết liệt, bảo đảm tạo chuyển biển thực sự rõ nét. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn.

Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị triển khai 5 chuyên đề  do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.