Nguyễn Thị Tâm

Bí thư Chi bộ

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Phó Bí thư

 

 

Phan Thế Quang

Chi ủy viên

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

 

1. 

Phan Thị Tâm

Bí thư

 

2.

Nguyễn Thị Hồng Thơm

Phó Bí thư

 

3. 

Phan Thế Quang

ĐV

 

4. 

Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐV

 

5. 

Lê Trọng Phong

ĐV

 

6. 

Hồ Thị Tuyết Minh

ĐV

 

7. 

Trần Thị Thủy

ĐV