Ảnh 3x4

đóng giáp lai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

 

 

 

          SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tự Thuật

 

Họ và tên:...........................................................................Nam, Nữ:.................................................

Sinh ngày.......... tháng........ năm ......... tại.........................................................................................

Quê quán:..............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

................................................................................................................................................................

Dân tộc:............................................................................... Tôn giáo:.................................................

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn:.........................................................................................

Chứng minh nhân dân số........................................................... cấp tại............................................

Ngày.................. tháng................. năm 201............ . Số điện thoại liên lạc: ……………………

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu?...........................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Hoàn cảnh gia đình

Họ tên bố:..................................................................................... Tuổi................................................

Làm gì? ở đâu?.....................................................................................................................................

Họ tên Mẹ:................................................................................... Tuổi................................................

Làm gì? ở đâu?.....................................................................................................................................

Họ tên anh chị em ruột

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

................................................................................................................................................................       

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng :......................................................... Tuổi :.............................................

Nghề nghiệp:........................................................................................................................................

Nơi làm việc:........................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:....................................................................................................................................

Họ và tên các con................................................................ Tuổi......................................................

Nghề nghiệp.................................................................................................................................................

1)............................................................................................................................................................

2)............................................................................................................................................................

3)............................................................................................................................................................

 

Quá trình hoạt động của bản thân

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng và kỷ luật:

Khen thưởng:........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Kỷ luật:..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì khai man tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan

hoặc Chủ tịch UBND Phường, Xã

Ngày……..tháng…….năm 202….

Người khai ký tên

( Ký, ghi rõ họ tên)

Số.......................................................

Ký hiệu................................